Meddygol

Gwefus / taflod hollt – Disgrifiad o’r cyflwr

Ym Mangladesh ac Asia’n gyffredinol mae’r cyflwr hwn yn digwydd 2.2 ym mhob 1000, ond dim ond 1.0 yng ngwledydd y gorllewin a llai na hanner hynny ym mysg brodorion yr Affrig. Abnormaledd wyneb a cheg yw gwefus / taflod hollt sy’n digwydd yn gynnar mewn beichiogrwydd. Mae’n digwydd pan nad oes digon o feinwe yn y geg neu yn ardal y wefus, ac felly’r feinwe’n methu ymuno’n briodol.

Mae’r wefus a’r daflod yn datblygu ar wahân, felly mae’n bosibl cael un neu’r ddau gyflwr gyda’i gilydd.

images of sick children

Gwefus hollt

Mae gwefus hollt yn golygu bod bwlch neu wahaniad mewn un neu ddwy ochr o’r wefus uchaf. Weithiau mae’r hollt yn ymestyn o’r bwlch yn y wefus i gynnwys asgwrn yr ên uchaf a /neu’r deintgig uchaf.

images of sick children

Gwefus a thaflod unochrog

Agoriad yn nho’r geg yw taflod hollt. Gall ddigwydd yn y rhan galed blaen y geg a / neu’r rhan feddal ym mhen draw’r geg.

images of sick children

Taflod hollt.

Gall y cyflwr ddigwydd ar ddwy ochr y wefus / taflod: yr hyn a elwir yn hollt ddwyochrog.

images of sick children images of sick children

Gwefus a thaflod hollt ddwyochrog

Mae’r cyflwr yn gallu creu problemau bwyta yn enwedig i fabanod, hefyd heintiau’r glust, nam lleferydd a phroblemau deintyddol. Mae hyn yn golygu y gall claf gael ei drin dros gyfnod hir o amser gan amrywiol arbenigwyr yn cynnwys llawfeddygon, orthodeintydd, deintydd, meddyg y glust a therapydd llefaredd.

images of sick children

Hollt ddwyochrog a pre-maxilla allwthiol

Beth sy’n achosi’r cyflwr?

Mae llawer o waith ymchwil wedi digwydd i’r cyflwr ac yn ôl yr arbenigwyr gall fod yn gyfuniad o lawer o bethau, ac ni ellir gwneud dim i’w osgoi. Gall fod yn gyfuniad o resymau genetig, megis ffactorau etifeddol a rhesymau amgylcheddol megis diffyg maeth yn enwedig asid ffolig.

Gall y llawdriniaeth gymryd rhwng 45 munud i dair awr. Mae hyn yn naturiol yn dibynnu ar ddifrifoldeb y cyflwr. Pan mae angen rhoi llawdriniaeth i glaf gyda’r cyflwr llawn, h.y. hollt yn y wefus a’r daflod, fe roddir y llawdriniaeth ar y wefus gyntaf, ac yna ar ôl cyfnod, yn dibynnu ar oed y claf, fe roddir un arall i atgyweirio’r daflod. Yn gyffredinol mae’n rhaid i’r plentyn fod yn iach, yn gryf ac o leiaf dri mis oed i gael trin ei wefus, a thua blwydd oed cyn cael y driniaeth ar y daflod. Mae’n bosibl hefyd y bydd angen llawdriniaethau pellach i gleifion ag anffurfiadau difrifol gan gynnwys triniaethau deintyddol.

Mae canlyniadau llawdriniaethau heddiw’n hynod o lwyddiannus, a phrin y gwelir olion yr hollt na’i effeithiau.

 

Enghreifftiau o daflod hollt bythefnos ar ôl llawdriniaeth

images of sick children