2021

 BANGLACYMRU -ADRODDIAD BLYNYDDOL

01.07.2020 – 30.06.2021

Unwaith eto, pleser yw cael anfon adroddiad blynyddol atoch ar ddiwedd blwyddyn ariannol BanglaCymru. Rwy’n falch o allu adrodd bod yr elusen yn dal i lewyrchu ar yr arian a godwyd hyd at ddiwedd Medi ‘19. Byddwn yn defnyddio pob ceiniog sy’n weddill i gynnal yr achos am ychydig flynyddoedd i ddod. Fel arfer, crynodeb yw’r adroddiad hwn o negeseuon anfonwyd i’ch diweddaru ar-lein yn ystod y flwyddyn.

Mae ein canolfan yn Chittagong yn dal i wasanaethu’r tlodion sy’n cael eu gweld gan Dr Jishu, ein cydlynydd meddygol ac un meddyg arall. Yn anffodus, ers dyfodiad coronavirus, bu raid cau’r ganolfan dros dro oherwydd nad oedd y staff yn fodlon gweithio dan yr amgylchiadau presennol. Bu’n gyfnod anodd iawn i Dr Jishu a’i deulu’n ddiweddar pan fu raid iddynt deithio dros y ffin i India, ac wedi cyrraedd Kolkata dyma don fawr newydd y bandemig yn digwydd a bu raid iddo, ei wraig a’i ddau blentyn bach gadw’n gaeth mewn un ystafell yn y ddinas. Ar ôl y cyfnod afrwydd hwn cawsant ganiatâd i deithio ar fws yn ôl i Bangladesh ac yna treulio pythefnos o gwarantin mewn llety digon anghynnes gan milltir o’u gartref.      

Rwy’n dal i dderbyn adroddiadau misol ar ein canolfan, meddygfa symudol, ac ar gyflogau’r staff. Yn anffodus, oherwydd y pandemig bu raid atal cleifion rhag ymweld â’r feddygfa am gyfnod fel y rybwyllais eisoes, ac felly hefyd parthed ein clinig llygad a’n meddygfa symudol.  

                                                                                                                                                        Fel sy’n wybyddus i chi, ein prif genhadaeth yw rhoi llawdriniaeth i rai sy’n dioddef o wefus a/neu daflod hollt a rhai sydd wedi dioddef llosgiadau difrifol. Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf mae Dr Jishu a’i dîm wedi bod yn cynnal sesiynau llawdriniaethau yn ardaloedd y coedwigoedd lle mae pobl o lwythi amryfal yn byw bywyd cyntefig iawn. Mae’r ymgyrch hwn yn profi’n hynod lwyddiannus a llawer wedi cael eu trin; pobl na feddylient erioed y byddai’r ffasiwn beth yn bosib. Fodd bynnag, yn ystod y misoedd diwethaf ni fu’n bosib i’r tim meddygol ddychwelyd yno oherwydd cyfyngiadau Covid a hefyd sefyllfa anodd Dr Jishu. Er hyn, ers fy niweddariad diwethaf yn yr Hydref perfformiwyd 11 o lawdriniaethau.

Ers tair blynedd ar ddeg bellach mae BanglaCymru wedi newid cymaint o fywydau mewn sawl ffordd yn y wlad heriol hon, a parthed ein prif genhadaeth, perfformiwyd 48 o lawdriniaethau eleni sy’n dod â’r cyfanswm i 1,430 ers sefydlu’r elusen.

Diolch i chi’i gyd am eich cefnogaeth dros yr holl flynyddoedd.