2020

Rhan 1 – 2020 

                                                                                                                                                                        Fel sy’n hysbys i bob un ohonoch, mae BanglaCymru yn dal mewn bodolaeth a chyn brysured ag erioed. Treuliais ddeunaw diwrnod yn Bangladesh yn ddiweddar a gwelais â’n llygad fy hun y gwaith da sy’n digwydd o ddydd i ddydd. Rwy’n derbyn tri adroddiad misol gan Dr Jishu, ein cydlynydd meddygol sy’n cynnwys adroddiad ariannol, diweddariad ar waith ein canolfan feddygol a hefyd hynt a helynt ein meddygfa symudol.

Yn ystod f’arhosiad teithiais gyda thîm meddygol BanglaCymru i ddinas Tangail, tua chan milltir i’r gogledd o’r brifddinas, Dhaka. Mewn ysbyty yn y ddinas hon fe drefnwyd bod cleifion yn dod i gael eu hasesu ar ein diwrnod cyntaf yno, ac fe benderfynwyd bod 38 yn fabanod a phlant bach gan fwyaf yn gymwys ac abl i wynebu’r llawdriniaeth. Treuliwyd y dyddiau nesaf yn gweithio ar ddau fwrdd llawdriniaeth o 9.00yb tan oriau mân y diwrnod canlynol. Cyflawnwyd y gwaith ond ychydig ar ôl gadael daeth neges i law fod tri chlaf arall wedi cyrraedd yn rhy hwyr i gael eu trin, ac fe drefnwyd eu bod yn teithio i Chittagong ychydig ddyddiau wedyn i gael y driniaeth fel sydd wedi digwydd i sawl un arall yn ystod ein blwyddyn ariannol.

Ar ddiwedd ein cyfnod yn Tangail cawsom ein gwahodd i gwrdd â chadeirydd gweithredol Cymdeithas Gwasanaethau Cymdeithasol dinas Tangail, Mr Abdul Hamid Bhulyan.  Codwyd fy nghalon yn fawr pan soniodd am roi statws arbennig i’n prosiect i’w noddi a’i barhau fel darpariaeth sylfaenol yn y rhanbarth. Mae hyn yn newyddion arbennig o gadarnhaol nid yn unig i mi a’n cefnogwyr ond hefyd i Dr Jishu o gofio bod yr elusen yn dod i ben ymhen tua dwy flynedd.

Pictures of BanglaCyrmu operating

Treuliais amser hefyd yn ein canolfan gyda staff BanglaCymru sef Dr Dippa, Sulika ein hymwelydd iechyd, y gofalwr ac wrth gwrs Dr Jishu. Trefnwyd dwy feddygfa symudol yn ystod f’amser yn Chittagong; un yn y slymiau a’r llall ar ynys nepell le nad oes unrhyw ddarpariaeth feddygol.

Ers dechrau blwyddyn ariannol BanglaCymru, sef Gorffennaf 1af, 2019 mae’r elusen wedi rhoi llawdriniaeth i 50 o gleifion hollt (cleft) sy’n dod â’n cyfanswm ers sylfaenu’r elusen i 1,410.  Rwyf unwaith eto’n diolch o waelod calon i chi am eich cefnogaeth, ac ar ddiwedd y flwyddyn ariannol sydd ar ddod byddaf yn anfon f’adroddiad blynyddol atoch.

Wil