2020

Rhan 1 – 2020 

                                                                                                                                                                        Fel sy’n hysbys i bob un ohonoch, mae BanglaCymru yn dal mewn bodolaeth a chyn brysured ag erioed. Treuliais ddeunaw diwrnod yn Bangladesh yn ddiweddar a gwelais â’n llygad fy hun y gwaith da sy’n digwydd o ddydd i ddydd. Rwy’n derbyn tri adroddiad misol gan Dr Jishu, ein cydlynydd meddygol sy’n cynnwys adroddiad ariannol, diweddariad ar waith ein canolfan feddygol a hefyd hynt a helynt ein meddygfa symudol.

Yn ystod f’arhosiad teithiais gyda thîm meddygol BanglaCymru i ddinas Tangail, tua chan milltir i’r gogledd o’r brifddinas, Dhaka. Mewn ysbyty yn y ddinas hon fe drefnwyd bod cleifion yn dod i gael eu hasesu ar ein diwrnod cyntaf yno, ac fe benderfynwyd bod 38 yn fabanod a phlant bach gan fwyaf yn gymwys ac abl i wynebu’r llawdriniaeth. Treuliwyd y dyddiau nesaf yn gweithio ar ddau fwrdd llawdriniaeth o 9.00yb tan oriau mân y diwrnod canlynol. Cyflawnwyd y gwaith ond ychydig ar ôl gadael daeth neges i law fod tri chlaf arall wedi cyrraedd yn rhy hwyr i gael eu trin, ac fe drefnwyd eu bod yn teithio i Chittagong ychydig ddyddiau wedyn i gael y driniaeth fel sydd wedi digwydd i sawl un arall yn ystod ein blwyddyn ariannol.

Ar ddiwedd ein cyfnod yn Tangail cawsom ein gwahodd i gwrdd â chadeirydd gweithredol Cymdeithas Gwasanaethau Cymdeithasol dinas Tangail, Mr Abdul Hamid Bhulyan.  Codwyd fy nghalon yn fawr pan soniodd am roi statws arbennig i’n prosiect i’w noddi a’i barhau fel darpariaeth sylfaenol yn y rhanbarth. Mae hyn yn newyddion arbennig o gadarnhaol nid yn unig i mi a’n cefnogwyr ond hefyd i Dr Jishu o gofio bod yr elusen yn dod i ben ymhen tua dwy flynedd.

Pictures of BanglaCyrmu operating

Treuliais amser hefyd yn ein canolfan gyda staff BanglaCymru sef Dr Dippa, Sulika ein hymwelydd iechyd, y gofalwr ac wrth gwrs Dr Jishu. Trefnwyd dwy feddygfa symudol yn ystod f’amser yn Chittagong; un yn y slymiau a’r llall ar ynys nepell le nad oes unrhyw ddarpariaeth feddygol.

Ers dechrau blwyddyn ariannol BanglaCymru, sef Gorffennaf 1af, 2019 mae’r elusen wedi rhoi llawdriniaeth i 50 o gleifion hollt (cleft) sy’n dod â’n cyfanswm ers sylfaenu’r elusen i 1,410.  Rwyf unwaith eto’n diolch o waelod calon i chi am eich cefnogaeth, ac ar ddiwedd y flwyddyn ariannol sydd ar ddod byddaf yn anfon f’adroddiad blynyddol atoch.

Wil

BANGLACYMRU -ADRODDIAD BLYNYDDOL

01.07.2019 – 30.06.2020

Unwaith eto, pleser yw cael anfon adroddiad blynyddol atoch ar ddiwedd blwyddyn ariannol BanglaCymru. Rwy’n falch o allu adrodd bod yr elusen yn dal i lewyrchu ar yr arian a godwyd hyd at ddiwedd Medi ‘19. Byddwn yn defnyddio pob ceiniog sy’n weddill i gynnal yr achos am ychydig flynyddoedd i ddod. Fel arfer, crynodeb yw’r adroddiad hwn o negeseuon anfonwyd i’ch diweddaru ar-lein yn ystod y flwyddyn.

Mae ein canolfan yn Chittagong yn dal i wasanaethu’r tlodion sy’n cael eu gweld gan Dr Jishu, ein cydlynydd meddygol ac un meddyg arall. Mae ein hymwelydd iechyd erbyn hyn yn cael ei hariannu gan BanglaCymru, a mawr yw ein diolch i Siroptomists Pontypridd am ei noddi gyhyd. Yn anffodus, ers dyfodiad coronavirus, mae’r ganolfan wedi cau dros dro oherwydd nad oedd y staff yn fodlon gweithio dan yr amgylchiadau presennol. Penderfynodd Dr Jishu ddargyfeirio a gwario tua £100 yr wythnos ar fwyd sylfaenol i deuluoedd tlawd oedd ar lwgu mewn rhan o Chittagong. Mae hefyd wedi trefnu grŵp o gefnogwyr i weinyddu amlosgiad parchus i rai gollodd eu bywydau i’r aflwydd.           

Mae’r datblygiad llwyddiannus ddechreuwyd tair blynedd yn ôl, sef ein clinig llygad a gynhelir bob pythefnos, yn dal yn ddarpariaeth fuddiol. Ar gyfartaledd mae 30 o gleifion yn ymweld â’n canolfan i gael eu gweld yn y clinig, a mawr yw eu diolch am y ddarpariaeth. Rwy’n dal i dderbyn adroddiadau misol ar ein canolfan, meddygfa symudol, ac ar gyflogau’r staff. 

Fel sy’n wybyddus, ein prif genhadaeth yw rhoi llawdriniaeth i rai sy’n dioddef o wefus a/neu daflod hollt a rhai sydd wedi dioddef llosgiadau difrifol. Profais yn gynharach eleni un o’r sesiynau hyn yn ninas Tangail pan berfformiwyd 39 o lawdriniaethau hollt, gan fwyaf i fabanod a phlant bach. Anghofiaf fyth y profiad hwn eto ym mysg yr ugeiniau o brofiadau codi calon eraill a brofais wrth fod yn dyst i waith BanglaCymru. 

Ers tair blynedd ar ddeg bellach mae BanglaCymru wedi newid cymaint o fywydau mewn sawl ffordd yn y wlad heriol hon, a parthed ein prif genhadaeth, perfformiwyd 48 o lawdriniaethau eleni sy’n dod â’r cyfanswm i 1,408 ers sefydlu’r elusen.

Diolch i chi’i gyd am eich cefnogaeth dros yr holl flynyddoedd.

Wil (Morus Jones)

Rhan 3

Rwy’n falch o allu adrodd bod yr elusen yn dal i lewyrchu ar yr arian a godwyd hyd at ddiwedd Medi ‘19. Byddwn yn defnyddio pob ceiniog sy’n weddill i gynnal yr achos am ychydig flynyddoedd i ddod.

Bu’r cyfnod hwn yn anodd i dîm meddygol BanglaCymru wrth ofalu bod ein canolfan yn addas ar gyfer y cleifion, gofalu bod pob aelod yn iach ac agor ar adegau penodedig pan nad oedd sôn am y firws yn yr ardal. Oherwydd mai dim ond ychydig iawn o deithio sy’n digwydd i mewn a thu allan i’r wlad, ac oherwydd cychwyn cyfnod clo buan mae lledaeniad y firws yn eithaf isel. Mewn gwlad â’i phoblogaeth yn 170 miliwn, hyd yn hyn 7,000 sydd wedi trengi o’r aflwydd.

Ychydig fisoedd yn ôl aeth Dr Jishu ar ymweliad â Llwybrau’r Bryniau, sef ardal goedwigol drwchus lle mae amrywiol lwythi’n byw bywyd cyntefig iawn a’u pryd a’u gwedd yn fwy dwyreiniol na dinasyddion Bangladesh. Yn ffodus i’r meddyg roedd ganddo gydymaith oedd yn gallu siarad iaith y llwythi ac ar ddamwain daethant wyneb yn wyneb â gwraig ifanc oedd â hollt gwefus ddifrifol. Cynigwyd llawdriniaeth rad ac am ddim iddi a mawr oedd ei syndod o gael y fath gynnig. Doedd hi ddim yn ymwybodol fod cywiriad meddygol yn bosib a dywedodd ei bod yn adnabod sawl plentyn oedd â’r un cyflwr. Hyn oll oedd cychwyn prosiect o ymweld â’r coedwigoedd yn fisol i gynnal sesiynau llawdriniaethau.  Yn anffodus, bu raid i Dr Jishu hunan ynysu am gyfnod yn Rhagfyr, felly bydd y sesiynau yn Llwybrau’r Bryniau’n ailddechrau ym mis Ionawr.

Dyma’r wraig ifanc roddodd ddechrau ar y prosiect yn Llwybrau’r Bryniau – canlyniadau arbennig!

      Dyma’r plentyn cyntaf o lwyth Llwybrau’r Bryniau  i dderbyn triniaeth mor llwyddiannus.

Ar gyfartaledd mae dwy lawdriniaeth y mis wedi digwydd ers fy niweddariad diwethaf.

Erbyn hyn mae 1,419 wedi cael bywyd newydd gan BanglaCymru, a mawr yw fy niolch i chi am eich cefnogaeth a’ch caredigrwydd.