2019

Rhan 1 – 2019

Bu misoedd cyntaf y flwyddyn yn rai digon prysur i dîm meddygol BanglaCymru mewn sawl ffordd. Yn fisol caf adroddiadau swyddogol gan ein cydlynydd meddygol, Dr Jishu ar weithgarwch y feddygfa, y feddygfa symudol yn y cymunedau tlawd a hefyd ein prif genhadaeth, sef rhoi llawdriniaethau i gleifion hollt a llosgiadau. Yn ogystal â hyn derbyniaf adroddiad ariannol ar faterion megis cyflogau’r gweithwyr, costau llawdriniaethau a’r ganolfan. 

Un o ddigwyddiadau mwyaf ingol i’r tîm oedd mynd â’r feddygfa symudol yn ddiweddar i ardal heb fod ymhell o’n canolfan lle digwyddodd tân difrifol. Mae damweiniau tân yn beth cyffredin iawn yn yr ardaloedd hyn oherwydd dibyniaeth y bobl ar fflam i goginio, i oleuo a nadu’r mosgitos. Problem arall yw nad oes cyflenwad dŵr yn y mwyafrif o’r hofelau lle mae teuluoedd mawr yn byw, felly nid yw diffodd tân yn ddiymdroi yn rhywbeth rhwydd i’w wneud. Yn y tân hwn fe laddwyd deuddeg o blant a phobl, a bu tîm BanglaCymru yn ymgeleddu llawer o’r goroeswyr ddioddefodd losgiadau ac anafiadau eraill.

Plentyn bach â hollt y wefus a’r daflod cyn, ac ar ôl ei driniaeth Y feddygfa allan yn y gymuned

Ychydig wythnosau’n ôl aeth Dr Jishu a’i dîm meddygol i ddinas Tangail yn nhalaith Dhaka, tua 100km i’r gogledd o’r brifddinas yng nghanolbarth y wlad. Mae yma dri chwarter miliwn o bobl yn byw, a llaweroedd ohonynt yn byw mewn cyflwr cwbl arswydus o wael. Bu tîm BanglaCymru yn y ddinas hon sawl gwaith o’r blaen. Y tro hwn rhoddwyd llawdriniaeth i 44 o blant gan fwyaf, a rhai ohonynt â chyflwr hollt difrifol fel y plentyn yn y llun uwchben. Mae hyn yn dod â’r nifer o fywydau a newidiwyd ers sefydlu’r elusen i 1,355; a hyn i gyd yn dystiolaeth o’ch caredigrwydd chi. 

O.N. Cewch weld yr elusen yn cael sylw ar ‘Dechrau Canu, Dechrau Canmol’, S4C un nos Sul ganol mis Mai.

Rhan 2

Unwaith eto, pleser yw cael anfon adroddiad blynyddol atoch ar ddiwedd blwyddyn ariannol BanglaCymru ar Fehefin 30ain. Eto eleni, crynodeb yw’r adroddiad hwn o negeseuon anfonwyd i’ch diweddaru ar-lein yn ystod y flwyddyn.

Mae ein canolfan yn Chittagong yn dal i wasanaethu tlodion yr ardal a gwelir cleifion yn galw yno’n ddyddiol i gael eu gweld gan Dr Jishu, ein cydlynydd meddygol ac un feddyges sy’n gweithio yn y ganolfan yn rheolaidd. Mae ein staff yn cynnwys eto eleni’r ddau feddyg, nyrs gwrywaidd o lwyth Llwybrau’r Mynydd gerllaw, ac un i ofalu am yr adeilad. Rydym yn hynod o ddiolchgar i Soroptomists Pontypridd am barhau i noddi ein hymwelydd iechyd sy’n gweithio gan fwyaf yn yr ardaloedd tlawd nepell o’r ganolfan ac yn trefnu gwersyll meddygol unwaith y mis. Yr hyn sy’n digwydd pan drefnir gwersyll meddygol yw mynd i ardal dlawd i gynnal meddygfa ac yn aml yn gweld ugeiniau o gleifion. Trist yw sylweddoli bywyd mor anodd sydd i’r cleifion hynny sy’n dioddef yn aml o gyflyrau difrifol ac na allant dalu am driniaeth. Gwelwyd cannodd o bobl yn y gwersylloedd hyn yn ystod y flwyddyn. Anfonaf adroddiadau misol at y Siroptomists ar waith yr ymwelydd iechyd a’r ‘gwersylloedd’ a drefnir ganddi.

Mae’r datblygiad llwyddiannus ddechreuwyd llynedd sef ein clinig llygad a gynhelir bob pythefnos. Ar gyfartaledd mae 30 o gleifion yn ymweld â’n canolfan i gael eu gweld yn y clinig, a mawr yw eu diolch am y ddarpariaeth.

Fel sy’n wybyddus, ein prif genhadaeth yw rhoi llawdriniaeth i rai sy’n dioddef o wefus a/neu daflod hollt a rhai sydd wedi dioddef llosgiadau difrifol. Ar wahân i ambell lawdriniaeth sy’n digwydd yn ein canolfan dan anaesthesia lleol rhaid mynd i’r ysbyty lleol i berfformio un mwy difrifol sy’n cynnwys anaesthesia cyffredinol. Fodd bynnag, ein harfer yw mynd o ddinas i ddinas a llogi cyfleusterau’r ysbyty lleol  i gynnal ein sesiwn lawdriniaethau a elwir yn lleol yn ‘wersyll hollt’. Gwnaethpwyd hynny mewn tair dinas eleni.

Ers un mlynedd ar ddeg bellach mae BanglaCymru wedi newid cymaint o fywydau yn y wlad heriol hon, ac eleni perfformiwyd 65o lawdriniaethau sy’n dod a’r cyfanswm i 1,360 ers dechrau’r elusen. Mawr yw ein diolch i raglen ‘Dechrau Canu, Dechrau Canmol’ roddodd sylw’n ddiweddar i’r elusen ac a symbylodd rai o’n cyd-Gymry i gyfrannu.  

Diolch i chi’i gyd am eich haelioni a’ch cefnogaeth.

Wil (Morus Jones)