2019

Rhan 1 – 2019

Bu misoedd cyntaf y flwyddyn yn rai digon prysur i dîm meddygol BanglaCymru mewn sawl ffordd. Yn fisol caf adroddiadau swyddogol gan ein cydlynydd meddygol, Dr Jishu ar weithgarwch y feddygfa, y feddygfa symudol yn y cymunedau tlawd a hefyd ein prif genhadaeth, sef rhoi llawdriniaethau i gleifion hollt a llosgiadau. Yn ogystal â hyn derbyniaf adroddiad ariannol ar faterion megis cyflogau’r gweithwyr, costau llawdriniaethau a’r ganolfan. 

Un o ddigwyddiadau mwyaf ingol i’r tîm oedd mynd â’r feddygfa symudol yn ddiweddar i ardal heb fod ymhell o’n canolfan lle digwyddodd tân difrifol. Mae damweiniau tân yn beth cyffredin iawn yn yr ardaloedd hyn oherwydd dibyniaeth y bobl ar fflam i goginio, i oleuo a nadu’r mosgitos. Problem arall yw nad oes cyflenwad dŵr yn y mwyafrif o’r hofelau lle mae teuluoedd mawr yn byw, felly nid yw diffodd tân yn ddiymdroi yn rhywbeth rhwydd i’w wneud. Yn y tân hwn fe laddwyd deuddeg o blant a phobl, a bu tîm BanglaCymru yn ymgeleddu llawer o’r goroeswyr ddioddefodd losgiadau ac anafiadau eraill.

Plentyn bach â hollt y wefus a’r daflod cyn, ac ar ôl ei driniaeth Y feddygfa allan yn y gymuned

Ychydig wythnosau’n ôl aeth Dr Jishu a’i dîm meddygol i ddinas Tangail yn nhalaith Dhaka, tua 100km i’r gogledd o’r brifddinas yng nghanolbarth y wlad. Mae yma dri chwarter miliwn o bobl yn byw, a llaweroedd ohonynt yn byw mewn cyflwr cwbl arswydus o wael. Bu tîm BanglaCymru yn y ddinas hon sawl gwaith o’r blaen. Y tro hwn rhoddwyd llawdriniaeth i 44 o blant gan fwyaf, a rhai ohonynt â chyflwr hollt difrifol fel y plentyn yn y llun uwchben. Mae hyn yn dod â’r nifer o fywydau a newidiwyd ers sefydlu’r elusen i 1,355; a hyn i gyd yn dystiolaeth o’ch caredigrwydd chi. 

O.N. Cewch weld yr elusen yn cael sylw ar ‘Dechrau Canu, Dechrau Canmol’, S4C un nos Sul ganol mis Mai.