2018

Rhan 1 2018

Wrth adlewyrchu ar fy nhaith ddiweddar i fonitro’r gwaith yn Bangladesh, mae cymysgedd o emosiynau’n dod i’m rhan; teimladau o lawenydd a balchder i dristwch ac ing.

Ar ôl i dîm meddygol BanglaCymru weithio yng ngwersyll ffoaduriaid y llwyth Rohingya yn Ne Bangladesh aeth y tîm i ddinas Tangail i gynnal sesiwn o lawdriniaethau hollt, sef priod waith yr elusen. Yma dros dridiau bu’r tîm yn gweithio o’r bore bach yn aml tan oriau man y bore wedyn a llwyddo i berfformio 44 o lawdriniaethau a rhai ohonynt ar gleifion ag anffurfiadau difrifol.

Ymwelais â’n canolfan feddygol bod diwrnod a braf oedd gweld y bobl leol yn gwerthfawrogi’r ddarpariaeth, ac yn fwy na dim yn rhyfeddu eu bod yn gallu gweld meddyg heb orfod talu. Mae sesiwn y bore dan ofal Dr Dipa, meddyges fu’n gweithio i ni yn achlysurol y gorffennol a sesiwn gyda’r nos dan ofal ein cydlynydd, Dr Jishu. Mae’r ganolfan ar agor o 9.00 y bore tan 10.00 yr hwyr gyda’r gweithwyr ategol, sef y nyrs dan hyfforddiant sy’n byw yn y ganolfan a dau gynorthwyydd yn cadw’r drws yn agored. Pe cyfyd achos brys nid yw’n cymryd mwy na 10 munud i Dr Jishu deithio i’r ganolfan o’i gartref. Mae ein hymwelydd iechyd, sy’n cael ei noddi gan Soroptimists Pontypridd allan yn ddyddiol yn gweithio ym mysg y tlodion. Mae ein clinig llygad bob pythefnos hefyd yn llwyddiant mawr .

Un o’r profiadau mwyaf ingol a brofais oedd hanes Diba, merch fach 9 oed o deulu hynod dlawd losgodd 45% o’i chorff bron i flwyddyn yn ol mewn rhan ogleddol o Bagladesh. Mae’n rhyfeddol ei bod wedi goroesi o gwbl, a cefais wybod fod ei phoenau am flwyddyn gyfan wedi bod yn rhai arteithiol. Clywodd un gŵr lleol am waith BanglaCymru a dod â’r fechan yr holl ffordd gyda’i rhieni ar fws i’n canolfan. Bu’r teulu cyfan yn aros yno, ac ar ôl y driniaeth fawr fe’i symudwyd i ysbyty gyffredinol yn y ddinas lle cafodd ofal o natur ddwys dan arweiniad Dr Jishu. Anghofiaf fyth sgrechfeydd annaearol y fechan wrth newid ei gwaed-ddillad. Da yw dweud ei bod bellach yn gwella yn dilyn y gwaith impio helaeth.

Pictures of procedures

Y sesiwn yn Tangail        Diba, y ferch fach losgodd         Y feddygfa symudol

Treuliwyd deuddydd mewn ardal bellennig lle nad oes ddarpariaeth feddygol a chynnal meddygfa mewn cwt cymunedol. Gwelwyd tua 250 o gleifion yn ystod y cyfnod a llawer ohonynt yn dioddef o anhwylderau difrifol ac achubwyd sawl bywyd.

Ni fyddai hyn i gyd yn bosib oni bai am garedigrwydd a chefnogaeth fy nghydwladwyr.

RHAN 2  2018

1. BANGLACYMRU -ADRODDIAD BLYNYDDOL

01.07.2017 – 30.06.2018

Pleser o’r mwyaf yw cael anfon adroddiad blynyddol atoch ar ddiwedd blwyddyn ariannol BanglaCymru unwaith eto. Fel arfer, crynodeb yw’r adroddiad hwn o negeseuon anfonwyd i’ch diweddaru ar-lein yn ystod y flwyddyn.

Braf yw cael dweud fod ein canolfan feddygol yn llwyddiant diamheuol. Gwelir cleifion yn galw yno’n ddyddiol a fe’u gwelir gan Dr Jishu, ein cydlynydd meddygol ac un feddyges sy’n gweithio yn y ganolfan yn rheolaidd. Mae ein staff yn cynnwys y ddau feddyg, nyrs gwrywaidd o lwyth Llwybrau’r Mynydd gerllaw, ac un i ofalu am yr adeilad. Rydym yn hynod o ddiolchgar i Soroptomists Pontypridd am barhau i noddi ein hymwelydd iechyd sy’n gweithio gan fwyaf yn yr ardaloedd tlawd nepell o’r ganolfan.

Eto eleni cynhaliwyd yr hyn a elwir yn ‘wersyll meddygol’, sef trefnu meddygfa un diwrnod ar y tro mewn ardal dlawd. Bues yn bresennol mewn un ohonynt ar f’ymweliad â Bangladesh a hynny’n brofiad melys chwerw wrth weld cymaint o gleifion yn gwirioni cael gweld meddyg heb orfod talu, ond trist o sylweddoli bywyd mor anodd sydd i’r cleifion hynny sy’n dioddef yn aml o gyflyrau angheuol. Gwelwyd cannodd o bobl yn y gwersylloedd hyn yn ystod y flwyddyn.

Un datblygiad llwyddiannus ddechreuwyd eleni oedd ein clinig llygad a gynhelir bob pythefnos. Ar gyfartaledd mae 35 o gleifion yn ymweld â’n canolfan i gael eu gweld yn y clinig, a mawr yw eu diolch am y ddarpariaeth.

Fel sy’n wybyddus, ein prif genhadaeth yw rhoi llawdriniaeth i rai sy’n dioddef o wefus a/neu daflod hollt a rhai sydd wedi dioddef llosgiadau difrifol. Un profiad ingol gafodd tîm meddygol BanglaCymru oedd mynd i fysg ffoaduriaid llwyth y Rogingha sydd wedi ymsefydlu yn ne Bangladesh a dod o hyd i gleifion hollt a rhoi iddynt gyfle newydd ar fywyd. Fel y gŵyr yr holl fyd erbyn hyn, mae’r bobl hyn wedi dioddef creulondeb annisgrifiadwy carfan filwrol Myanmar.

Ers deng mlynedd bellach mae BanglaCymru wedi newid cymaint o fywydau yn y wlad heriol hon, ac eleni perfformiwyd 84 o lawdriniaethau sy’n dod a’r cyfanswm i 1,295. Ers y dechrau bu Beryl Edwards yn un o’n hymddiriedolwyr selocaf a mawr yw ein colled eleni ar ôl ei marwolaeth ddechrau’r flwyddyn hon. Mawr fydd ein diolch iddi tra pery BanglaCymru.

RHAN 3 2018

Ar ddiwedd y flwyddyn pleser yw cael anfon atoch ddiweddariad ar waith BanglaCymru. Yn ystod y misoedd diwethaf aethpwyd â’r feddygfa sawl gwaith i ardaloedd difreintiedig a thlawd a gweld ugeiniau o bobl na allent fforddio mynd i weld meddyg a rhoi iddynt ymgynghoriad, diagnosis ac yn aml y feddygaeth yr oeddent ei angen. Ar ôl cyfarfod yr ymddiriedolwyr yng nghwmni ein cydlynydd meddygol, Dr Jishu penderfynwyd cynnal y sesiynau hyn yn fisol o hyn ymlaen. Un fenter newydd sydd wedi bod yn llwyddiant  yw ein clinig llygad. Mae ganddom arbenigwr llygad sy’n dod yn bythefnosol ac yn defnyddio’r ganolfan ac ar gyfartaledd yn gweld tua 35 o gleifion bob tro.  Mae hyn, felly yn denu cleifion newydd i ddod yn ymwybodol o’r ddarpariaeth sydd gyda ni yn Chittagong.

Da hefyd yw cael adrodd fod ein feddyges, Dr Dippa yn ôl yn gweithio gyda ni yn dilyn y trallod o golli ei merch. Mae ei swyddogaeth hi yn gaffaeliad i’r ganolfan oherwydd y gall, gyda’n hymwelydd iechyd ymdrin â materion parthed iechyd merched.

patients of Bangla Cymru

Dyma un o’n cleifion a welwyd wythnos ar ôl ei lawdriniaeth. (Mae’r ysmotyn du yn cael ei roi ar dalcen y mwyafrif o fabanod yn y gred y bydd yn atal y diafol rhag treiddio i enaid y bychan.)

Ein prif genhadaeth, wrth gwrs yw rhoi llawdriniaeth blasting i’r cleifion gan fwyaf sy’n dioddef o’r cyflwr hollt (cleft). Mae’r cyfanswm bellach wedi cyrraedd 1,311 ers sefydlu’r elusen ddeng mlynedd yn ôl. Perfformiwyd 11 ohonynt yn ystod y bythefnos ddiwethaf.