2018

Rhan 1 2018

Wrth adlewyrchu ar fy nhaith ddiweddar i fonitro’r gwaith yn Bangladesh, mae cymysgedd o emosiynau’n dod i’m rhan; teimladau o lawenydd a balchder i dristwch ac ing.

Ar ôl i dîm meddygol BanglaCymru weithio yng ngwersyll ffoaduriaid y llwyth Rohingya yn Ne Bangladesh aeth y tîm i ddinas Tangail i gynnal sesiwn o lawdriniaethau hollt, sef priod waith yr elusen. Yma dros dridiau bu’r tîm yn gweithio o’r bore bach yn aml tan oriau man y bore wedyn a llwyddo i berfformio 44 o lawdriniaethau a rhai ohonynt ar gleifion ag anffurfiadau difrifol.

Ymwelais â’n canolfan feddygol bod diwrnod a braf oedd gweld y bobl leol yn gwerthfawrogi’r ddarpariaeth, ac yn fwy na dim yn rhyfeddu eu bod yn gallu gweld meddyg heb orfod talu. Mae sesiwn y bore dan ofal Dr Dipa, meddyges fu’n gweithio i ni yn achlysurol y gorffennol a sesiwn gyda’r nos dan ofal ein cydlynydd, Dr Jishu. Mae’r ganolfan ar agor o 9.00 y bore tan 10.00 yr hwyr gyda’r gweithwyr ategol, sef y nyrs dan hyfforddiant sy’n byw yn y ganolfan a dau gynorthwyydd yn cadw’r drws yn agored. Pe cyfyd achos brys nid yw’n cymryd mwy na 10 munud i Dr Jishu deithio i’r ganolfan o’i gartref. Mae ein hymwelydd iechyd, sy’n cael ei noddi gan Soroptimists Pontypridd allan yn ddyddiol yn gweithio ym mysg y tlodion. Mae ein clinig llygad bob pythefnos hefyd yn llwyddiant mawr .

Un o’r profiadau mwyaf ingol a brofais oedd hanes Diba, merch fach 9 oed o deulu hynod dlawd losgodd 45% o’i chorff bron i flwyddyn yn ol mewn rhan ogleddol o Bagladesh. Mae’n rhyfeddol ei bod wedi goroesi o gwbl, a cefais wybod fod ei phoenau am flwyddyn gyfan wedi bod yn rhai arteithiol. Clywodd un gŵr lleol am waith BanglaCymru a dod â’r fechan yr holl ffordd gyda’i rhieni ar fws i’n canolfan. Bu’r teulu cyfan yn aros yno, ac ar ôl y driniaeth fawr fe’i symudwyd i ysbyty gyffredinol yn y ddinas lle cafodd ofal o natur ddwys dan arweiniad Dr Jishu. Anghofiaf fyth sgrechfeydd annaearol y fechan wrth newid ei gwaed-ddillad. Da yw dweud ei bod bellach yn gwella yn dilyn y gwaith impio helaeth.

Pictures of procedures

Y sesiwn yn Tangail        Diba, y ferch fach losgodd         Y feddygfa symudol

Treuliwyd deuddydd mewn ardal bellennig lle nad oes ddarpariaeth feddygol a chynnal meddygfa mewn cwt cymunedol. Gwelwyd tua 250 o gleifion yn ystod y cyfnod a llawer ohonynt yn dioddef o anhwylderau difrifol ac achubwyd sawl bywyd.

Ni fyddai hyn i gyd yn bosib oni bai am garedigrwydd a chefnogaeth fy nghydwladwyr.

RHAN 2  2018

1. BANGLACYMRU -ADRODDIAD BLYNYDDOL

01.07.2017 – 30.06.2018

Pleser o’r mwyaf yw cael anfon adroddiad blynyddol atoch ar ddiwedd blwyddyn ariannol BanglaCymru unwaith eto. Fel arfer, crynodeb yw’r adroddiad hwn o negeseuon anfonwyd i’ch diweddaru ar-lein yn ystod y flwyddyn.

Braf yw cael dweud fod ein canolfan feddygol yn llwyddiant diamheuol. Gwelir cleifion yn galw yno’n ddyddiol a fe’u gwelir gan Dr Jishu, ein cydlynydd meddygol ac un feddyges sy’n gweithio yn y ganolfan yn rheolaidd. Mae ein staff yn cynnwys y ddau feddyg, nyrs gwrywaidd o lwyth Llwybrau’r Mynydd gerllaw, ac un i ofalu am yr adeilad. Rydym yn hynod o ddiolchgar i Soroptomists Pontypridd am barhau i noddi ein hymwelydd iechyd sy’n gweithio gan fwyaf yn yr ardaloedd tlawd nepell o’r ganolfan.

Eto eleni cynhaliwyd yr hyn a elwir yn ‘wersyll meddygol’, sef trefnu meddygfa un diwrnod ar y tro mewn ardal dlawd. Bues yn bresennol mewn un ohonynt ar f’ymweliad â Bangladesh a hynny’n brofiad melys chwerw wrth weld cymaint o gleifion yn gwirioni cael gweld meddyg heb orfod talu, ond trist o sylweddoli bywyd mor anodd sydd i’r cleifion hynny sy’n dioddef yn aml o gyflyrau angheuol. Gwelwyd cannodd o bobl yn y gwersylloedd hyn yn ystod y flwyddyn.

Un datblygiad llwyddiannus ddechreuwyd eleni oedd ein clinig llygad a gynhelir bob pythefnos. Ar gyfartaledd mae 35 o gleifion yn ymweld â’n canolfan i gael eu gweld yn y clinig, a mawr yw eu diolch am y ddarpariaeth.

Fel sy’n wybyddus, ein prif genhadaeth yw rhoi llawdriniaeth i rai sy’n dioddef o wefus a/neu daflod hollt a rhai sydd wedi dioddef llosgiadau difrifol. Un profiad ingol gafodd tîm meddygol BanglaCymru oedd mynd i fysg ffoaduriaid llwyth y Rogingha sydd wedi ymsefydlu yn ne Bangladesh a dod o hyd i gleifion hollt a rhoi iddynt gyfle newydd ar fywyd. Fel y gŵyr yr holl fyd erbyn hyn, mae’r bobl hyn wedi dioddef creulondeb annisgrifiadwy carfan filwrol Myanmar.

Ers deng mlynedd bellach mae BanglaCymru wedi newid cymaint o fywydau yn y wlad heriol hon, ac eleni perfformiwyd 84 o lawdriniaethau sy’n dod a’r cyfanswm i 1,295. Ers y dechrau bu Beryl Edwards yn un o’n hymddiriedolwyr selocaf a mawr yw ein colled eleni ar ôl ei marwolaeth ddechrau’r flwyddyn hon. Mawr fydd ein diolch iddi tra pery BanglaCymru.