2018

Rhan 1 2018

Wrth adlewyrchu ar fy nhaith ddiweddar i fonitro’r gwaith yn Bangladesh, mae cymysgedd o emosiynau’n dod i’m rhan; teimladau o lawenydd a balchder i dristwch ac ing.

Ar ôl i dîm meddygol BanglaCymru weithio yng ngwersyll ffoaduriaid y llwyth Rohingya yn Ne Bangladesh aeth y tîm i ddinas Tangail i gynnal sesiwn o lawdriniaethau hollt, sef priod waith yr elusen. Yma dros dridiau bu’r tîm yn gweithio o’r bore bach yn aml tan oriau man y bore wedyn a llwyddo i berfformio 44 o lawdriniaethau a rhai ohonynt ar gleifion ag anffurfiadau difrifol.

Ymwelais â’n canolfan feddygol bod diwrnod a braf oedd gweld y bobl leol yn gwerthfawrogi’r ddarpariaeth, ac yn fwy na dim yn rhyfeddu eu bod yn gallu gweld meddyg heb orfod talu. Mae sesiwn y bore dan ofal Dr Dipa, meddyges fu’n gweithio i ni yn achlysurol y gorffennol a sesiwn gyda’r nos dan ofal ein cydlynydd, Dr Jishu. Mae’r ganolfan ar agor o 9.00 y bore tan 10.00 yr hwyr gyda’r gweithwyr ategol, sef y nyrs dan hyfforddiant sy’n byw yn y ganolfan a dau gynorthwyydd yn cadw’r drws yn agored. Pe cyfyd achos brys nid yw’n cymryd mwy na 10 munud i Dr Jishu deithio i’r ganolfan o’i gartref. Mae ein hymwelydd iechyd, sy’n cael ei noddi gan Soroptimists Pontypridd allan yn ddyddiol yn gweithio ym mysg y tlodion. Mae ein clinig llygad bob pythefnos hefyd yn llwyddiant mawr .

Un o’r profiadau mwyaf ingol a brofais oedd hanes Diba, merch fach 9 oed o deulu hynod dlawd losgodd 45% o’i chorff bron i flwyddyn yn ol mewn rhan ogleddol o Bagladesh. Mae’n rhyfeddol ei bod wedi goroesi o gwbl, a cefais wybod fod ei phoenau am flwyddyn gyfan wedi bod yn rhai arteithiol. Clywodd un gŵr lleol am waith BanglaCymru a dod â’r fechan yr holl ffordd gyda’i rhieni ar fws i’n canolfan. Bu’r teulu cyfan yn aros yno, ac ar ôl y driniaeth fawr fe’i symudwyd i ysbyty gyffredinol yn y ddinas lle cafodd ofal o natur ddwys dan arweiniad Dr Jishu. Anghofiaf fyth sgrechfeydd annaearol y fechan wrth newid ei gwaed-ddillad. Da yw dweud ei bod bellach yn gwella yn dilyn y gwaith impio helaeth.

Pictures of procedures

Y sesiwn yn Tangail        Diba, y ferch fach losgodd         Y feddygfa symudol

Treuliwyd deuddydd mewn ardal bellennig lle nad oes ddarpariaeth feddygol a chynnal meddygfa mewn cwt cymunedol. Gwelwyd tua 250 o gleifion yn ystod y cyfnod a llawer ohonynt yn dioddef o anhwylderau difrifol ac achubwyd sawl bywyd.

Ni fyddai hyn i gyd yn bosib oni bai am garedigrwydd a chefnogaeth fy nghydwladwyr.