2017

Rhan 1

Un o nodweddion mwyaf arwyddocaol f’arhosiad tair wythnos diweddar ym Mangladesh oedd y tywydd eithafol. Ar brydiau cyrhaeddodd y tymheredd bron i 40 gradd ac am ddyddiau buom yn disgwyl seiclon go arw. Cwynai’r trigolion lleol, yn fwy na fi hyd yn oed, gan ddweud na phrofon nhw erioed o’r blaen y fath wres affwysol. Ond yna cyrhaeddodd y seiclon ag uffern gyda fo . Maluriwyd rhannau o’r ddinas gan achosi dioddefaint mawr a gadael tua 80,000 o bobl yn enwedig ffoaduriaid o Myanmar yn heb loches. Welais i erioed y ffasiwn beth! Cafodd hyn oll effaith andwyol ar ein cynlluniau i berfformio llawdriniaethau. Yn yr ysbyty lle y trefnwyd un sesiwn fe ganslwyd yr holl lawdriniaethau di-argyfwng oherwydd diffyg peiriannau cyflyru aer yn yr ystafelloedd adfer. Yna, i wneud y sefyllfa’n fwy cymhleth dechreuodd Ramadan a gyfyngodd ar ein gwaith yn fwyfwy. Fodd bynnag, braf yw gallu dweud fod Dr Jishu a thîm meddygol BanglaCymru wedi gallu cynnal sesiwn lawdriniaethau ddeuddydd cyn i mi gyrraedd gan newid saith bywyd, ac y mae gobaith o gynnal mwy ar ôl i Ramadan ddod i ben ar y 24ain o Fehefin. Hefyd, ychydig wythnosau’n ôl cynhaliwyd sesiwn lawdriniaethau yn Cox’s Bazar lle y perfformiwyd 13 o lawdriniaethau. Mae llawdriniaethau unigol hefyd yn digwydd yn Chittagong o yn eithaf rheolaidd.

Uchafbwynt yr ymweliad y tro hwn oedd y seremoni agor y ganolfan newydd mewn ardal newydd hynod o dlawd. Anodd yw credu fod pobl yn gallu byw dan y fath amgylchiadau yn ein byd heddiw. Mae’r ganolfan ei hun mewn adeilad aml lawr newydd a’r rhan o’r llawr sy’n perthyn i ni wedi cael ei gynllunio gan Dr Jishu ei hun. Mae ynddi ystafell aros, ystafell ymgynghori Dr Jishu, swyddfa fechan i Sulika ein hymwelydd iechyd sy’n cael ei noddi gan Soroptomists Pontypridd , un ystafell ymgynghorol i feddyg cyflenwi / ymgynghorydd, ac wrth gwrs, theatr llawdriniaethau ar gyfer mân driniaethau anesthetig lleol. Mae gyda ni drefniadau gydag ysbyty lleol ar gyfer llawdriniaethau sy’n gofyn am anesthetig llawn er mwyn cydymffurfio â rheoliadau meddygol y wlad.

Rhan 1 2017

Y seremoni agoriadol Y staff: Dr Jishu, Sulika a Rubel Yr olygfa o’r ganolfan

Bues yn ein canolfan bob dydd yn ystod f’arhosiad yn eistedd gyda’r cleifion ac yn cael adroddiad gan Dr Jishu am eu cyflwr. Yn barod, mae’r ganolfan hon yn llawer prysurach na’r un blaenorol. Un diwrnod cynhaliom feddygfa allanol mewn lle anghysbell pan fu raid inni groesi afon a chulfor i gyrraedd y lle. Roedd y cyfan wedi’i drefnu gan Sulika’r ymwelydd iechyd sydd bellach yn gyfarwydd â holl ardaloedd dalgylch ein canolfan. Gwelsom 51 o gleifion y diwrnod hwnnw. Treuliais ddiwrnod hefyd yn ein hail ganolfan mewn pentref tua 40 milltir o Chittagong. Mae’r ganolfan feddygol hon dan ei sang yn ddyddiol.

Ers f’adroddiad diwethaf mae ein priod genhadaeth, sef rhoi llawdriniaeth i gleifion gwefus a thaflod hollt a llosgiadau wedi codi 27 i gyfanswm, ers sefydlu BanglaCymru, o 1,211.

 

Rhan 2

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2016 – 2017

Unwaith eto dyma anfon crynodeb o waith yr elusen uchod am y flwyddyn ddaeth i ben ar 31.06.2017. Braf yw gallu dweud fod ein bod eto eleni wedi achub sawl bywyd, wedi rhoi bywyd newydd i laweroedd ac wedi rhoi gwellhad i gannoedd o gleifion ddaeth i’n dwy ganolfan feddygol.

Un o’r ychydig ddigwyddiadau negyddol ddigwyddodd yn ystod y flwyddyn oedd y gostyngiad sylweddol yng ngwerth y bunt. Dechreuodd y gwymp ar ddiwedd y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Mae hyn yn golygu fod popeth yn costio gryn dipyn yn fwy, ac i’r rhai sy’n cysylltu ar y We chwi gofiwch i ni fethu â phrynu lle rydym erbyn hyn yn ei rentu oherwydd i’r pris godi’n sylweddol.

Un o binaclau’r flwyddyn oedd agor canolfan feddygol newydd yn Chittagong. Roedd gynnon ni ganolfan yn ardal y dociau ers tair mlynedd ond roedd yr amgylchiadau wedi dod yn beryglus i’n cydlynydd meddygol, Dr Jishu i deithio oriau yno bob diwrnod. Fodd bynnag, pleser o’r mwyaf oedd cael agor ein canolfan newydd yn ystod f’ymweliad yn gynharach eleni mewn ardal ddifrifol o dlawd. Roedd ein hymwelydd iechyd, sy’n cael ei noddi gan Soroptomists Pontypridd wedi bod yn braenaru’r tir cyn agor ein canolfan, ac ers y diwrnod cyntaf mae’r lle wedi bod yn gaffaeliad mawr i ugeiniau o gleifion y slymiau cyfagos. Mae ein canolfan ym mhentref Rangunia, tua 30 milltir o Chittagong dan ei sang yn ddyddiol ac yn ddiweddar cefais gyfarfod â chynghorydd lleol ddaeth i’m cyfarfod i fynegi ei ddiolchgarwch ar ran ei gymuned.

Mae’r elusen yn dal i gynnal yr hyn a elwir yn wersylloedd meddygol, sef mynd i’r ardaloedd tlawd i gynnal meddygfeydd. Diolch eto i’n hymwelydd iechyd am drefnu’r rhain.

Ein priod waith yw rhoi llawdriniaethau i gleifion hollt a chleifion sydd wedi dioddef llosgiadau. Mae’r rhan fwyaf o’r llawdriniaethau hyn y digwydd mewn ysbytai mewn amrywiol ardaloedd ym Mangladesh, a dibynnwn ar yr ysbytai hynny i’n hysbysu pan mae dros ddeg o gleifion wedi’u cofrestru. Da yw gallu dweud ein bod wedi perfformio 88 o lawdriniaethau yn ystod y flwyddyn sy’n dod â’n cyfanswm ers sefydlu’r elusen yn 2008 i 1,211.

Rhan 3

Braf ar ddiwedd blwyddyn fel hyn yw gallu rhoi diweddariad cadarnhaol i chi ar waith BanglaCymru. Yn ystod y misoedd diwethaf mae cryn ymdrech wedi digwydd i sicrhau fod ein canolfan newydd yn Chittagong yn ffynnu. Ar wahân i’r gwaith dyddiol sy’n digwydd yno, a’r hyn a elwir yn ‘wersylloedd meddygol’, sef mynd â’r tîm meddygol i gymunedau hynod dlawd a chynnal meddygfeydd yno, mae un fenter newydd wedi profi’n llwyddiant mawr. Pob pythefnos mae clinig llygad yn cael ei gynnal, pryd y cyflogir arbenigwr i weld cleifion sy’n cael eu cymell i fynychu’r clinig ar gyngor ein hymwelydd iechyd a noddir gan Soroptomists Pontypridd. Un datblygiad arall yw cyflogi meddyges i weithio rhan amser fel ei bod, wrth gydweithio â’n hymwelydd iechyd yn gallu canolbwyntio ar iechyd merched a’r hyn sy’n gysylltiedig â hynny.

Buom am ychydig flynyddoedd yn noddi canolfan feddygol mewn pentref bychan tua 30 milltir y tu allan i Chittagong. Erbyn hyn mae’r ganolfan yn hunangynhaliol ac felly, nid yw’r costau misol bellach yn gyfrifoldeb i BanglaCymru. Bydd Dr Jishu, ein cydlynydd yn cadw llygad ar y ganolfan ac yn cynnig cyngor ar sut i sicrhau llwyddiant y fenter.

 

Picture of patients

Rhai cleifion o fysg ffoaduriaid Rohingia gafodd lawdriniaeth gan dîm meddygol BanglaCymru

Fel y gŵyr pob un ohonoch, arbenigedd a phrif genhadaeth BanglaCymru yw rhoi triniaeth i’r rhai a aned gyda’r cyflwr hollt (cleft) a’r rhai ddioddefodd llosgiadau difrifol. Yn ystod y misoedd diwethaf rydym i gyd wedi gweld y dioddef enbyd sy’n digwydd yn ddyddiol i lwyth y Rohinga sydd wedi ffoi dros y ffin o Myanmar i Bangladesh. Oherwydd cymhlethdodau dealladwy, nid oedd yn bosib i’n tîm meddygol gynnig eu harbenigedd i’r trueiniaid hyn tan yn ddiweddar. Mae hon yn ardal rwy’n ei hadnabod yn dda ac wedi defnyddio’r ysbyty lleol yn y gorffennol, ond mae erbyn hyn yn lle o anhrefn llwyr, llawn budreddi, yn beryglus, yn le o anobaith ac ansicrwydd ond yn rhyw fath o noddfa dros dro i’r ffoaduriaid anghenus hyn. Felly, ddechrau’r mis hwn aeth ein tîm meddygol i’r ardal a dod o hyd i 30 claf, rhai ohonynt â hagrwch hollt difrifol. Fe’u hebryngwyd gan yr heddlu i’r ysbyty a chael y llawdriniaeth orau posib. Ddechrau’r flwyddyn mae Dr Jishu am ddychwelyd y chwilio am gleifion eraill. Allan o’u hadfyd cafodd y rhain gynnig newydd ar fywyd diolch i garedigrwydd pobl fel chi yma yng Nghymru.