2016

Rhan 1

Ar ôl treulio tair wythnos ym Mangladesh, braf yw gallu adrodd y tro hwn fod y sefyllfa wleidyddol gyda’r holl streiciau, y blocadau a’r gwarchaeoedd wedi sefydlogi. Fodd bynnag, nid ‘sefydlog’ yw’r gair i ddisgrifio un noson pan ddigwyddodd daeargryn yma. Profiad digon brawychus a dweud y lleiaf! Un sefyllfa sydd wedi gwaethygu’n ddifrifol yw’r sefyllfa deithio i’n canolfan. Mae mentro ar y ffordd bellach o ganol y ddinas i ardal y dociau lle mae’r ganolfan yn brofiad cwbl arswydus. Rhaid cael profiad ohono i ddirnad yr uffern sydd ar ffyrdd Chittagong. Mae’r daith dair milltir yn cymryd ar gyfartaledd awr, ond yn waeth na hynny, mae diffyg diogelwch Dr Jishu, ein cydlynydd meddygol bellach yn gonsyrn difrifol i mi. Golyga hyn y bydd raid ailystyried ambell i fater yn cynnwys lleoliad y ganolfan. Byddaf yn cadw mewn cysylltiad â chi ynghylch y mater.

Da yw dweud fod gwaith BanglaCymru yn dal i ffynnu mewn llawer ystyr. Mae ein dwy ganolfan yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr gan y cymunedau, a’r fenter a ddechreuwyd yn ystod f’arhosiad diwethaf o fynd â’r feddygfa i’r slymiau’n dwyn ffrwyth. Yn ystod f’arhosiad cynhaliwyd dau o’r rhain yn Chittagong a’r llall yn Rangunia lle mae ein meddygfa bentref. Mae ansawdd bywyd y bobl sy’n byw yn ardaloedd hyn yn annisgrifiadwy o alaethus, heb unrhyw fath o ddarpariaeth feddygol na glanweithdra o’u cwmpas. Mae cael eu gweld gan feddyg a chael meddygaeth am ddim yn rhywbeth rhyfeddol iddynt. Gwelwyd ugeiniau o gleifion yn ystod y sesiynau hyn, yn cynnwys llaweroedd oedd angen sylw meddygol brys.

Rhan 1 - 2016

Staff y prif ganolfan.   Dau deulu o dair cenhedlaeth yn llawenhau ar ôl y driniaeth

Trefnwyd dau sesiwn llawdriniaethau, rhai llai niferus y tro hwn oherwydd amgylchiadau annisgwyl Ysbyty Athrofaol Chittagong, ond ar ôl f’ymadawiad bydd Dr Jishu yn trefnu dau sesiwn arall mewn dau leoliad. Yn ystod yr wythnosau diwethaf newidiwyd 16 o fywydau sy’n dod â’r cyfanswm ers dechrau’r elusen i 1088.

 

Rhan 2         Adroddiad Blynyddol   Gorffennaf 2015 – Mehefin 2016

Pleser o’r mwyaf yw cyflwyno adroddiad blynyddol ar waith BanglaCymru yn ystod y deuddeng mis diwethaf. Braf yw gallu adrodd y tro hwn fod y sefyllfa wleidyddol yn araf wella heb fawr sôn am streiciau, anufudd-dod sifil a blocadau fu’n gyfrifol am ladd cymaint o bobl ddiniwed ac a amharodd cymaint ar ein gwaith. Ond, yn ddiweddar syfrdanwyd y byd gyda’r lladdfa yn enw ISIS yn Dhaka pan dargedwyd tramorwyr, a hefyd lofruddiaethau erchyll eraill ar sail ideoleg gyfeiliornus.

Mae’r fenter o fynd i’r ardaloedd tlotaf i gynnal yr hyn a elwir yn ‘wersylloedd meddygol’ yn dal yn llwyddiant mawr. Wrth drefnu’r rhain mae swyddogaeth Mrs Shuleka’n allweddol. Hi yw ein hymwelydd iechyd sy’n cael ei noddi gan Soroptomists Pontypridd. Aiff Mrs Shuleka o gwmpas pobl y gwahanol gymunedau i’w hysbysu y bydd dau feddyg a nyrs gyda moddion yn cynnal meddygfa yn eu hardal; weithiau mewn tŷ lleol, mewn canolfan neu ar brydiau yn yr awyr agored. Rhwng y ddwy ganolfan sydd gennym; un yn Chittagong a’r llall yn Rangunia, mae BanglaCymru wedi gweld cannoedd o gleifion ac wedi achub sawl bywyd. Mae ein dyled i Dr Jishu, ein cydlynydd meddygol yn fawr.

Un broblem sy’n ein hwynebu ar hyn o bryd yw lleoliad ein prif ganolfan yn Chittagong. Crybwyllais yn f’adroddiad ar-lein diweddar ar ôl f’ymweliad â Bangladesh, fod taith ein cydlynydd, Dr Jishu i’n canolfan yn un mwyfwy peryglus o wythnos i wythnos. Bues gyda Dr Jishu ym mis Mawrth yn chwilio am leoliad newydd a braf yw dweud ein wedi dod o hyd i ardal ddelfrydol mewn cymuned hynod o dlawd. Nid yw hyn yn golygu y byddwn yn troi cefn ar yr hen ardal. Mae bwriad gennym i gynnal ‘gwersyll meddygol’ o dro i dro yno. Ar Fehefin 20fed daethpwyd o hyd i adeilad perffaith yn yr ardal newydd ac fe gytunwyd ar bris i’w brynu. Ond, yn anffodus yn dilyn cwymp y bunt ar ôl y refferendwm cynyddodd y pris £6,500+ a rhoi’r lle tu hwnt i’n gallu ariannol. Rydym yn dal i chwilio gan fawr obeithio y cawn lwyddiant yn fuan a gyda’ch bendith chi, dylem gael ein lle ein hunain ar ôl profi penderfyniadau mympwyol anffafriol landlordiaid ers dros dair blynedd.

Prif genhadaeth BanglaCymru yw cynnig llawdriniaeth rad ac am ddim i gleifion sydd â’r cyflwr gwefus a/neu daflod hollt a hefyd gleifion sydd wedi dioddef llosgiadau difrifol. Yn ystod y flwyddyn hon rhoddwyd llawdriniaeth i 107 sy’n rhoi cyfanswm o 1,123 ers sefydlu’r elusen yn 2008. Mawr yw eu diolch am roi iddynt fywyd newydd mewn gwlad mor heriol.

 

Rhan 3 

Daeth diwedd 2016 â chryn brysurdeb i weithwyr BanglaCymru pan drefnwyd sesiynau llawdriniaeth mewn tri ysbyty mewn amrywiol rannau o Fangladesh. Anodd yn aml yw cynllunio ymlaen llaw oherwydd dibynnwn ar ysbytai sy’n gwybod am waith yr elusen i gysylltu â ni, a hefyd dibynnwn ar y cleifion hollt sydd wedi cofrestru i ddod i’r ysbyty ar y dyddiau penodedig.

Un factor drist sydd wedi effeithio’n andwyol yn ddiweddar ar gyllid BanglaCymru yw’r penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd. Oherwydd bod gwerth y bunt wedi gostwng tua 18% yn ei gwerth o’i chymharu â’r taka (arian cyfred Bangladesh) fe gyst pob llawdriniaeth yn nes at £200 erbyn hyn. Cawsom siom hefyd ar ôl cael manylion adeilad delfrydol ar ein cyfer a chytuno ar bris pan gododd y pris hwnnw’n sylweddol mewn ychydig ddyddiau; adeilad oedd yn bosib ei fforddio fel canolfan feddygol posib cyn y refferendwm. Erbyn hyn, fodd bynnag, rydym wedi cytuno ar rentu lle sy’n gweddu’n berffaith ar brydles am bum mlynedd.

Oherwydd y penderfyniad i symud ein canolfan feddygol yn Chittagong mae cryn dipyn o waith wedi cael ei wneud i fraenaru’r tir yn ein hardal newydd. Mae ein hymwelydd iechyd, a gyflogir gan Siroptomists Pontypridd, wedi bod yn ddiwyd yn ymgynefino â’r ardal newydd ac yn dod i adnabod y gymuned gan ledaenu’r newyddion fod canolfan newydd yn cael ei hagor lle y gallant weld y meddyg, a hynny’n heb dâl. Cynhaliwyd ‘gwersyll meddygol’ yn barod yn yr awyr agored yn yr ardal gan Dr Jishu, ein cydlynydd meddygol. Mawr fydd ein llawenydd pan agorwn y ganolfan ddechrau’r flwyddyn.

Cynhaliodd Dr Jishu sesiwn lawdriniaethau yn ne Bangladesh am ddeuddydd mewn dau wahanol ysbyty ar ddechrau Rhagfyr. Yn ystod y cyfnod hwn perfformiwyd 11 o lawdriniaethau. Yna, yn ystod dyddiau olaf Rhagfyr cynhaliwyd sesiwn dridiau yn Tangail; dinas yng nghanolbarth y wlad lle y bu’r tîm meddygol yn gweithio yn y gorffennol. Bu Dr Jishu a’i dîm meddygol yn gweithio’n ddiwyd o’r bore bach tan hwyr y nos yn perfformio 50 o lawdriniaethau. Un stori a gyffyrddodd calonnau oedd hanes bachgen amddifad 10 oed a welodd luniau mewn hysbyseb BanglaCymru ac a gerddodd filltiroedd ar ei ben ei hun i Tangail i ofyn am driniaeth ar ei wefus wyrgam afluniaidd. Bydd iddo fo, fel y 49 arall fywyd newydd yn y wlad heriol hon. Mae’r cyfanswm llawdriniaethau ers sefydlu’r elusen erbyn hyn yn 1,184.

Bangka Cymru 2016 operation

Y theatr lawdriniaethau.     Y bachgen bach amddifad cyn, ac yn syth ar ôl ei driniaeth