2012

Rhan 1 – 2012

Daeth y flwyddyn newydd â llwyddiant a chynnydd pellach i FanglaCymru. Cynhaliwyd seremoni a drefnwyd yn drwyadl gan ein cydlynydd, Dr Jishu i agor Uned Gofal Hollt BanglaCymru yn ysbyty Centrepoint Chittagong. Y gŵr gwadd oedd yr Athro Brian Sommerlad a ystyrir yn arloeswr mwyaf blaenllaw’r byd ar y cyflwr hollt. Yn bresennol hefyd ym mysg pwysigion eraill oedd yr Athro A J M Salek, ein prif lawfeddyg. Mae enw BanglaCymru, nid yn unig wedi’i oleuo a’i arddangos ar strydoedd Chittagong erbyn hyn ond yn araf  ledaenu drwy’r wlad. Uchafbwynt yr agoriad swyddogol oedd bod lliaws o gleifion wedi dod i’r uned yn y gobaith o gael eu trin ac yn sgil hynny i gael bywyd newydd a chael eu derbyn yn eu cymunedau.

Un a daeth i’r uned oedd Mong. Mae Mong yn perthyn i lwyth cyntefig sy’n byw yn yr Hill Tracts, Banderban. Ardal heb ei dofi nepell o Chittagong ac ar y ffin â Burma yw’r ardal hon. Mae angen trwydded arbennig  i ymweld â’r coetir hwn oherwydd sawl cythrwfl ddigwyddodd yma dros y degawdau diwethaf. Deuai datblygwyr i’r ardal dro ar ôl tro i ysbeilio ac anrheithio’r cynefin a hynny’n gwbl groes i ddymuniadau’r  llwythi. Mae pryd a gwedd y brodorion hyn yn wahanol ac yn ymdebygu fwy  i bobl y dwyrain pell.

images of patients

Mong a’i fraich ddiwerth, Braich Mong ychydig ddyddiau, Rhai o’r cleifion dan arwydd, ar ôl y llawdriniaeth, BanglaCymru ar eu ffordd adref

Mae Mong erbyn hyn yn ddeunaw oed a phan oedd yn blentyn bychan llosgodd ei fraich yn ddrwg pan aeth ei dŷ ar dân yn y goedwig. Daeth y dioddefaint a difrifoldeb y ddamwain yn amlwg mewn ychydig amser pan grebachodd ei fraich yn swp anhylaw, diwerth. Yn fuan wedi hynny bu ei fam farw ac fe’i magwyd gan ei dad oedd yn ŵr canol oed hyd yn oed pan aned Mong. Crafu byw yn tyfu llysiau yn y goedwig y mae’r ddau, a chydag un fraich i wneud hynny bywyd digon adfydus oedd ganddo. Un diwrnod gwelodd gweithiwr cymdeithasol y bachgen yn bustachu wrth ei waith. Trefnodd i fynd â fe i Uned BanglaCymru at Dr Jishu. Roedd hwn yn brofiad rhyfeddol iddo wrth deithio’r tu allan i’r goedwig am y tro cyntaf. Nid yw Mong yn gallu siarad iaith genedlaethol Bangladesh sef Bengali, dim ond iaith frodorol ei lwyth, felly roedd cyfathrebu’n anodd. Fodd bynnag, cafodd driniaeth hirfaith ond llwyddiannus ac erbyn hyn mae’n ôl yn ei waith yn defnyddio dwy fraich a dwy law. Heddiw  mae cyfanswm o 470 o gleifion wedi cael bywydau newydd oherwydd caredigrwydd cefnogwyr BanglaCymru.

 

Rhan 2

Yn ystod y misoedd diwethaf cynhaliwyd dwy sesiwn lawdriniaethau dan arweiniad prif lawfeddyg newydd o’r enw Dr Das a hynny mewn ardaloedd ar gyrion dwy ddinas fawr ym Mangladesh, sef Chittagong a Sylhet. Chittagong yw ail ddinas Bangladesh a Sylhet yw prif ardal ddiwydiannol y wlad ac o’r lle y daw pob cogydd a gweinydd a welwch mewn bwytai Indiaidd yng ngwledydd Prydain.  Ie, bwytai Bangladeshaidd yw pob un o’r rhain ac nid Indiad.

Cleifion hollt oedd y mwyafrif o’r deg claf ar hugain a ddaeth i’r ddau ‘wersyll’. Plant o amrywiol oedrannau ac ambell i oedolyn a chlaf llosg. Fel arfer, y tlodion ddaeth am driniaeth sef  pobl sy’n byw’n feunyddiol o’r llaw i’r genau ac ambell dro daw claf o haen gymdeithasol uwch megis athro neu was sifil. Oddeutu trigain punt y mis yw cyflog athro felly nid oes unrhyw fodd iddynt allu cynilo cyflog deufis i brynu triniaeth i blentyn. Nid yw trefnu teulu yn rhan o gynlluniau unrhyw bâr priod. Credant mai rhodd yr Hollalluog  yw pob plentyn, ond ar lefel mwy ymarferol mae’n fuddsoddiad call i gael llawer o blant.  Mae pob plenty oddeutu chwech oed yn gallu bod yn fodd o ennill arian ac felly’n ysgafnhau baich ariannol y teulu. Un rheswm arall am y buddsoddiad hwn yw bod y tebygolrwydd o golli ambell i blentyn yn rhywbeth cyffredin iawn ym Mangladesh. Disgynnodd cyfran marwoldeb plant dan 5 oed o 152 ym mhob 1000 i 94 dros y degawdau diwethaf ond mae’r cyfrannau yma’n llawer rhy uchel ac wedi aros yn gyson dros y blynyddoedd diwethaf.  Llid yr ysgyfaint, dolur rhydd, y frech goch, malaria, damweiniau a chamfaethiad sy’n cyfrannu at y lefelau uchel yma o farwolaethau. Ond mae un rheswm allweddol arall sef yr ofn o orfod talu i weld meddyg ac oherwydd hyn  maent yn fwy parod i weld y gau feddygon sy’n felltith yn y wlad. Dyma un peth sy’n gwneud BanglaCymru yn elusen mor bwysig, sef bod triniaeth o’r safon uchaf ar gael i gleifion hollt  heb orfod talu dime goch amdani.

Picture of patients

      Abiza a’i brawd ar ôl y driniaeth                          Taklima a’i mam ar ôl y driniaeth                          

Un a ddaeth i gael ei thrin oedd Abiza sy’n ddeg oed. Hi yw’r ieuengaf o deulu mawr tlawd sy’n crafu buy ar ddarn o dir nepell o Sylhet. Anfonwyd hi i’r ysbyty lle’r oedd tîm meddygol BanglaCymru yn gweithio gyda’i brawd hynaf sydd erbyn hyn yn cynnal y teulu oherwydd gwaeledd y tad. Anfonwyd hi yna  ar yr amod y byddai’n dod â hi adre’n ôl petai raid talu am y driniaeth. Cafodd ei thriniaeth ac aeth adre’n hapus i ddechrau ei bywyd newydd. Un arall oedd Taklima sy’n dair oed. Glanhawr yw ei thad yn ennill dim ond digon i fwydo’r teulu’r diwrnod canlynol. Digwyddodd weld un o daflenni BanglaCymru a gweld llun plentyn hollt arni ond ni allai ddarllen yn hyn oedd yn ysgrifenedig gan ei fod yn anllythrennog. Gafaelodd yn dynn yn y daflen gan ruthro o berson i berson i chwilio am rywun allai ei darllen. Mawr oedd ei lawenydd ar ddiwedd y dydd pan eglurwyd beth oedd cenhadaeth BanglaCymru a mwy fyth oedd ei lawenydd pan gafodd Taklima ei llawdriniaeth a hynny am ddim.

Mae’r cyfanswm y cleifion a gafodd driniaeth gan BanglaCymru erbyn hyn yn 500 union! (Gallwch weld y lluniau ar y wefan).  Dolen gyswllt o ddiddordeb i chi: (Gwasgwch Ctrl a chliciwch)