BANGLACYMRU -ADRODDIAD BLYNYDDOL 01.07.2020 – 30.06.2021 Unwaith eto, pleser yw cael anfon adroddiad blynyddol atoch ar ddiwedd blwyddyn ariannol BanglaCymru. Rwy’n falch o allu adrodd bod yr elusen yn dal i lewyrchu ar yr arian a godwyd hyd at ddiwedd …

2021 Read more »

Rhan 1 – 2020                                                                                                                                                                          Fel sy’n hysbys i bob un ohonoch, mae BanglaCymru yn dal mewn bodolaeth a chyn brysured ag erioed. Treuliais ddeunaw diwrnod yn Bangladesh yn ddiweddar a gwelais â’n llygad fy hun y gwaith da sy’n …

2020 Read more »

Rhan 1 – 2019 Bu misoedd cyntaf y flwyddyn yn rai digon prysur i dîm meddygol BanglaCymru mewn sawl ffordd. Yn fisol caf adroddiadau swyddogol gan ein cydlynydd meddygol, Dr Jishu ar weithgarwch y feddygfa, y feddygfa symudol yn y …

2019 Read more »

Rhan 1 2018 Wrth adlewyrchu ar fy nhaith ddiweddar i fonitro’r gwaith yn Bangladesh, mae cymysgedd o emosiynau’n dod i’m rhan; teimladau o lawenydd a balchder i dristwch ac ing. Ar ôl i dîm meddygol BanglaCymru weithio yng ngwersyll ffoaduriaid …

2018 Read more »

Rhan 1 Un o nodweddion mwyaf arwyddocaol f’arhosiad tair wythnos diweddar ym Mangladesh oedd y tywydd eithafol. Ar brydiau cyrhaeddodd y tymheredd bron i 40 gradd ac am ddyddiau buom yn disgwyl seiclon go arw. Cwynai’r trigolion lleol, yn fwy …

2017 Read more »

Rhan 1 Ar ôl treulio tair wythnos ym Mangladesh, braf yw gallu adrodd y tro hwn fod y sefyllfa wleidyddol gyda’r holl streiciau, y blocadau a’r gwarchaeoedd wedi sefydlogi. Fodd bynnag, nid ‘sefydlog’ yw’r gair i ddisgrifio un noson pan …

2016 Read more »

1. Adroddiad Blynyddol Gorffennaf 1af 2014 – Mehefin 30ain 2015  Unwaith yn rhagor, crynodeb o brif ddigwyddiadau’r flwyddyn aeth heibio yw’r adroddiad hwn. Fel y gwyddoch rwyf yn anfon diweddariad cyson atoch, ac i’r rhai ohonoch nad sydd ar y …

2015 Read more »

Rhan 1 Blwyddyn gythryblus iawn fu hi ym Mangladesh llynedd a’r heldrin yn gwaethygu o fis i fis nes cyrraedd uchafbwynt ddechrau’r flwyddyn pan gynhaliwyd etholiad cyffredinol. Un o dactegau’r ‘Jammat e Islami’, sef carfan fechan fu’n benboeth yn cefnogi’r …

2014 Read more »

Rhan 1 Gwawriodd chwarter cyntaf 2013 ar waith BanglaCymru gyda diwydrwydd a llwyddiant. Trefnwyd tri ‘gwersyll hollt’ o fewn dyddiau i’w gilydd  mewn amrywiol ardaloedd ym Mangladesh ac un dros y ffin yn Uttar Pradesh ym mis Mawrth . Trefnwyd …

2013 Read more »